ความรู้ "คดีปกครอง"

  • ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง ตามกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนั้น มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการด้วยกัน คือ              1. ต้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องที่นำมาฟ้อง              2. ความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับต้องเกิดจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และ              3.…

  • “ เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง” หมายความว่า ในการฟ้องคดีนั้นหากผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดศาลก็มีสิทธิที่จะไม่รับฟ้องโดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงเนื้อหาของคดีแต่อย่างใดเงื่อนไขการฟ้องคดี มีประเด็นดังต่อไปนี้1. ผู้มีสิทธิฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา 42 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า…

ข้อคิด "คำสั่งปกครอง"

  • ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 82 วรรคสาม บัญญัติว่า“การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยร้ายแรง” ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535…

  • คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนด ในทางตำราสามารถแยกการกระทำออกได้ เป็น 2 กรณี คือ ในกรณีที่กระทำโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ ถือว่า กระทำการในฐานะที่เป็น “รัฐบาล” และกรณีที่การทำการโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีค่าบังคับระดับเดียวกับพระราชบัญญัติ ถือว่ากระทำการในฐานะที่เป็น “องค์กรฝ่ายปกครอง” หรือ…

  • โดยทฤษฎีและหลักการจัดตั้งศาลปกครองของไทยซึ่งมีแนวคิดเดียวกับการจัดตั้งศาลปกครอง (สภาแห่งรัฐ) ของประเทศฝรั่งเศส ที่มีภารกิจสำคัญคือ “ความคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง” ซึ่งมีผลต่อขอบเขตอำนาจของศาลปกครองในการตรวจสอบการกระทำของฝ่ายปกครองที่ศาลปกครองจำกัดขอบเขตเฉพาะตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง โดยมีอำนาจเพิกถอนการกระทำทางปกครอง และสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายเท่านั้น โดยศาลไม่มีอำนาจสั่งให้ฝ่ายปกครองกระทำการใดอันเป็นการใช้อำนาจแทนฝ่ายปกครองเสียเอง กล่าวได้ว่า ศาลปกครองจะงดเว้นมิให้เกิด “การปกครองโดยผู้พิพากษา (Gouvernment des juges)”…

  • คํารองที่ ๘๘๔/๒๕๕๓ คําสั่งที่ ๑๔๙/๒๕๕๔ ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย  ศาลปกครองสูงสุด วันที่ ๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔ ผูฟ้องคดี นางกาญจนา…

  • หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง (Non-rétroactivité des actes administratifs) หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง หมายถึง นิติกรรมทางปกครองใดๆ จะต้องมีผลบังคับในวันที่ออกกฎหรือมีผลในอนาคต เพื่อให้ประชาชนผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับของนิติกรรมทางปกครองทราบถึงกฎเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติ ห้ามมิให้ฝ่ายปกครองออกกฎหรือคำสั่งทางปกครองให้มีผลย้อนหลังไปก่อนที่ออกกฎหรือคำสั่งทางปกครอง   หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองเป็นหลักกฎหมายที่ห้ามนิติกรรมทางปกครองทุกประเภทรวมทั้งสัญญาทางปกครอง หลักนี้ห้ามมิให้ฝ่ายปกครองออกนิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียวให้มีผลบังคับย้อนหลัง ไม่ว่าจะเป็นนิติกรรมประเภทที่มีผลเป็นการทั่วไป…

  • คำสั่งที่ ร.124/2557 คำร้องที่ ร.525/2556    เรื่องตามกรณีข้อพิพาท คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)               …

Showcase

  • "แต่องค์ประกอบของความผิดดังกล่าวจะต้องมีเจตนาพิเศษเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด แต่โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่าการที่จำเลยละเว้นการปฏิบัตินั้นทำไปด้วยเจตนาพิเศษดังกล่าวหรือไม่ คำฟ้องโจทก์ในส่วนนี้จึงขาดองค์ประกอบความผิด ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาไม่เห็นฟ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังขึ้นพิพากษากลับให้ยกฟ้อง" จำคุก 2 ปี "ผอ.เตรียมอุดม" ถูกลูกน้องเก่าฟ้อง มาตรา 157 ไม่รอลงอาญา ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ถูกศาลอุทธรณ์ตัดสินจำคุก…

forest logo

"ป่า" เปลี่ยนสีไปตามฤดูกาล ตามธรรมชาติ ไม่มีการเสแสร้งเติมแต่ง แต่เมื่อ คนในป่า เริ่มเปลี่ยนสี อาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น หรือเลวลง มาช่วยกันติดตาม เฝ้ามอง และต่อสู้ เพื่อให้ระบบราชการมีความเป็นธรรม สมดังคำที่พูดว่า "ทำดี ได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว" แต่การที่จะติดตาม เฝ้ามอง ต่อสู้ ได้ พวกเราจะต้องติดอาวุธทางปัญญาเสียก่อน เวปไซต์นี่จะรวบรวม บทความทางวิชาการ ความรู้ และผลที่เกิดจากการบริหารงานบุคคล ต่าง ๆ ที่ผิดพลาดมาประกาศให้สาธารณะรับรู้

สรุปบทความ - ความรู้ "คดีปกครอง"

สรุปบทความ - ข้อคิด "คำสั่งปกครอง"

สรุปบทความ - Showcase