Bangkok 26 °C
ChaingMai 26 °C
Phuket 26 °C
Nakornratsima 31 °C
Hamburg 14 °C
New York 21 °C
Dubai 34 °C
Tokyo 9 °C
  08.10.2015 Ferienhaus Ostsee

ความรู้ "คดีปกครอง"

  • “ เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง” หมายความว่า ในการฟ้องคดีนั้นหากผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดศาลก็มีสิทธิที่จะไม่รับฟ้องโดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงเนื้อหาของคดีแต่อย่างใดเงื่อนไขการฟ้องคดี มีประเด็นดังต่อไปนี้1. ผู้มีสิทธิฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา 42 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า…

ข้อคิด "คำสั่งปกครอง"

  • คํารองที่ ๘๘๔/๒๕๕๓ คําสั่งที่ ๑๔๙/๒๕๕๔ ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย  ศาลปกครองสูงสุด วันที่ ๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔ ผูฟ้องคดี นางกาญจนา…

  • หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง (Non-rétroactivité des actes administratifs) หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง หมายถึง นิติกรรมทางปกครองใดๆ จะต้องมีผลบังคับในวันที่ออกกฎหรือมีผลในอนาคต เพื่อให้ประชาชนผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับของนิติกรรมทางปกครองทราบถึงกฎเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติ ห้ามมิให้ฝ่ายปกครองออกกฎหรือคำสั่งทางปกครองให้มีผลย้อนหลังไปก่อนที่ออกกฎหรือคำสั่งทางปกครอง   หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองเป็นหลักกฎหมายที่ห้ามนิติกรรมทางปกครองทุกประเภทรวมทั้งสัญญาทางปกครอง หลักนี้ห้ามมิให้ฝ่ายปกครองออกนิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียวให้มีผลบังคับย้อนหลัง ไม่ว่าจะเป็นนิติกรรมประเภทที่มีผลเป็นการทั่วไป…

  • คำสั่งที่ ร.124/2557 คำร้องที่ ร.525/2556    เรื่องตามกรณีข้อพิพาท คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)               …

Showcase

  • "แต่องค์ประกอบของความผิดดังกล่าวจะต้องมีเจตนาพิเศษเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด แต่โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่าการที่จำเลยละเว้นการปฏิบัตินั้นทำไปด้วยเจตนาพิเศษดังกล่าวหรือไม่ คำฟ้องโจทก์ในส่วนนี้จึงขาดองค์ประกอบความผิด ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาไม่เห็นฟ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังขึ้นพิพากษากลับให้ยกฟ้อง" จำคุก 2 ปี "ผอ.เตรียมอุดม" ถูกลูกน้องเก่าฟ้อง มาตรา 157 ไม่รอลงอาญา ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ถูกศาลอุทธรณ์ตัดสินจำคุก…

สรุปบทความ - ความรู้ "คดีปกครอง"

สรุปบทความ - ข้อคิด "คำสั่งปกครอง"

สรุปบทความ - Showcase